Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i funkcjonowania Szkoły Polskiej w Lipsku znajdziecie Państwo w  Rekrutacji i Informacji dla rodziców w zakładce REKRUTACJA

Przed przystąpieniem do wypełniania kwestionariusza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres Szkoły Niemieckiej , do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane podanie numeru  PESEL lub numeru i serii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą byc wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

W celu zapisania dziecka do Szkoły Polskiej w Lipsku nalezy wypełnić poniższy formularz a następnie kliknąć w przycisk  WYŚLIJ znajdujący się pod formularzem. Zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane na szkolny adres pocztowy. Przyciśniecie przycisku WYŚLIJ  po raz kolejny spowoduje, ze zgloszenie zostanie wyslane po raz kolejny. Pracownicy sekretariatu będą sukcesywnie przesyłać na Państwa adresy mailowe, podane w formularzu, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o prawidlowe podawanie adresu zamieszkania oraz nazwy szkoly niemieckiej z podaniem miasta, w ktorym miesci sie szkola.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację.

Prosimy o nieprzesyłanie zdjęć i kopii dokumentów dzieci.

 

  1. Imię dziecka *

  2. Nazwisko dziecka *

  3. Data urodzenia *

  4. Miejsce urodzenia *

  5. PESEL*

  numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka* *

  6. Narodowość dziecka – można wybrać więcej niż jedną *

  7. Adres zamieszkania w Polsce

  Proszę podać adres zamieszkania dziecka, wraz z kodem i miastem

  8. Adres zamieszkania we Niemczech *

  9. Imie i nazwisko matki/opiekunki prawnej *

  10. Imie i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

  11. Telefon kontaktowy matki *

  12. Telefon kontaktowy ojca

  Na ten adres Sekretariat Szkoły wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  13. Adres email matki/opiekunki prawnej *

  Na ten adres Sekretariat Szkoły wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

  14. Adres email ojca/opiekuna prawnego

  15. Szkoła niemiecka/bądź inna, do której uczęszcza uczeń obecnie lub będzie uczęszczał od września 2022 r. *

  Proszę podać dokładną nazwę szkoły w języku niemieckim wraz z adresem

  16. Klasa do której uczęszcza uczeń obecnie/ lub jest do niej zapisany *

  Proszę wskazać klasę w szkole niemieckiej/innej

  17. Oświadczam, że moje dziecko realizuje/ będzie realizowało obowiązek szkolny uczęszczając do wskazanej wyżej szkoły *

  18. Informacja dotycząca uczęszczania dziecka do przedszkola *

  19. W jakim stopniu dziecko posługuje się językiem polskim? *

  20. Klasa, wybrana na przyszły rok szkolny 2022/2023 *

  21. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w kwestionariuszu są prawdziwe *

  22. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka do celów rekrutacji do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Berlinie z siedzibą w Lipsku *

  23. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email i numeru telefonu nauczycielowi/wychowawcy, aby otrzymywać informacje związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły *

  24. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  25. Wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci wizerunku dla realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. *

  26. Przyjmuję do wiadomości, że w związku z epidemią korona wirusa, dokumenty dotyczące zachowania prywatności należy podpisać na początku roku szkolnego i zobowiązuję się do ich podpisania *

  27. Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu email sekretarzowi Rady Rodziców, aby otrzymywać informacje od RR *