Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku Szkoła Polska przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku

Rekrutacja- rok szkolny 2023/2024

Od dnia 16.04.2023r. rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2023/2024 dzieci do Oddziału Dziecięcego i uczniów do  Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie z siedzibą w Lipsku

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Oddziale Dziecięcym,  Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla oddziałów dziecięcych i szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Szkoła i Oddział Dziecięcy działają w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie oddziałów wiekowych i klasowo-lekcyjnym raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasze dzieci i uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Uczniom wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.

Nasza biblioteka zapewnia wszystkim dzieciom i uczniom  szeroką gamę podręczników, lektur i wydawnictw encyklopedycznych. Dzieci i uczniowie w naszej szkole korzystają z bezpłatnych podręczników. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

Istnieje także możliwość przygotowania do egzaminu maturalnego w ramach kształcenia na odległość w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Dodatkowe informacje:

e-mail: lipsk@orpeg.pl

siedziba szkoły:

Salomonstrasse 10

04103 Leipzig

budynek szkoły: Rahn Education- Gymnasium

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Dziecięcego lub ucznia do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w  Berlinie z siedzibą w Lipsku oraz wymaganej dokumentacji:

  a) drogą elektroniczną  Regulamin dostępny od dnia 16.04.2023r.

Załączniki 1-5 lub załączniki 1,2,3,5 (Oddział Dziecięcy) dostępne na stronie od 16.04.2023r.) w formie skanu przesyłamy na adres: lipsk@orpeg.pl w terminie do dnia 20.06.2023.

Oryginały dokumentów należy dostarczyć w pierwszym tygodniu września 2023r. po rozpoczęciu roku szkolnego,

lub

b) osobiście w siedzibie szkoły zgodnie z kalendarzem pracy ( sobota),  w godzinach od 9:00 do 13:00  tel.  +49 152 59693528

Terminy

22.04.2023

06.05.2023, 27.05.2023

10.06.2023, 24.06.2023

01.07.2023 

 

Regulamin rekrutacji dzieci i uczniów

do Szkoły Polskiej

przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

z siedzibą w Lipsku

na rok szkolny 2023/2024

 • 1
  Zasady rekrutacji uczniów
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
 • Zarządzenie Dyrektora Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Berlinie z siedzibą w Lipsku w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.
 1. Kryteria rekrutacji:
 • zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą do Szkoły Polskiej (dalej: Szkoła) mogą być przyjmowane:
 1. dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
 2. dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe,
 • warunkiem przyjęcia dziecka lub ucznia do Szkoły jest dostarczenie Dyrektorowi:
 1. aktualnego zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lokalnej działającej
  w systemie oświaty lub do szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich lub
 2. pisemnego oświadczenia rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły.
 • 2

Etapy rekrutacji uczniów

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do Szkoły oraz wymaganej dokumentacji:
 • dokumentację rekrutacyjną stanowią:
 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły lub dziecka do Oddziału Dziecięcego powinien być podpisany przez obojga rodziców – załącznik nr 1,
 2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
 4. zaświadczenie ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4(nie dotyczy przy zapisie do Oddziału Dziecięcego)

Zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły.
W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane.

 1. powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór dzieci do Oddziału Dziecięcego , uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na kolejny rok szkolny na stronie internetowej Szkoły i na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły,

 • Rekrutacja dzieci i uczniów do Szkoły rozpoczyna się 16 kwietnia i kończy się 30 czerwca danego roku. Termin rekrutacji uzupełniającej ustala Dyrektor Szkoły,
 • w procesie rekrutacji przyjmowana jest wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna ucznia.
 1. Składanie dokumentów rekrutacyjnych i ich weryfikacja:
 • termin i miejsce przyjmowania dokumentów określa Dyrektor Szkoły (wskazuje określony dzień, godzinę, miejsce przyjmowania dokumentów),
 • Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Komisja składa się z nauczycieli zatrudnionych w Szkole,
 • do zadań Komisji należy:
 1. przyjmowanie dokumentacji rekrutacyjnej i kwitowanie potwierdzenia jej przyjęcia;
 2. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym;
 3. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Dyrektora Szkoły.
 • podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzic jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców dziecka,
 • o przyjęciu do Szkoły lub do Oddziału Dziecięcego decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających kryteria określone w § 1 ust. 2. W tym celu osoba przyjmująca dokumenty rejestruje datę, godzinę i kolejność zgłoszeń,
 • Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej rekrutacji po jej zakończeniu. Pod protokołem podpisują się Przewodniczący komisji oraz członkowie komisji rekrutacyjnej,
 1. Wyniki rekrutacji uczniów do Szkoły:
 • po upływie terminu przyjmowania dokumentów określonego w harmonogramie działań rekrutacyjnych Szkoły sporządzana jest lista wszystkich kandydatów,
 • po zakończeniu rekrutacji Komisja rekrutacyjna przygotowuje listę przyjętych uczniów i kandydatów nieprzyjętych,
 • do dnia 30 czerwca Komisja rekrutacyjna Szkoły jest zobowiązana podać wyniki rekrutacji do wiadomości rodziców, po akceptacji Dyrektora Szkoły,
 • w przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne. Lista znajduje się u Dyrektora Szkoły. W przypadku przyjęcia ucznia do Szkoły, rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne potwierdzenie (drogą elektroniczną), iż dziecko będzie uczyło się w Szkole.
 1. W przypadku wolnych miejsc w Szkole prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca, do której stosuje się odpowiednio przepisy § 1 i 2 regulaminu.
 • 3

Składanie odwołania

 1. W terminie 7 dni od dnia podania wyników rekrutacji do wiadomości rodziców, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektora Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 • 4

Harmonogram rekrutacji

 1. Poniżej proponowany harmonogram rekrutacji. Dyrektor może dostosować terminy działań rekrutacyjnych do specyfiki Szkoły:
 • Do 16 kwietnia 2023r. – wydanie przez Dyrektora Szkoły zarządzenia określającego harmonogram i zasady rekrutacji.
 • Do 16 kwietnia 2023r.- umieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu rekrutacji na stronie internetowej Szkoły i podanie do wiadomości zasad i harmonogramu rekrutacji.
 • Do 15 czerwca 2023r.– składanie dokumentów o przyjęcie dziecka do Szkoły lub do Oddziału Dziecięcego.
 • Do 30 czerwca 2023r.- ogłoszenie wyników rekrutacji.
 • Od 01 sierpnia 2023r. do 31 sierpnia 2023r – rekrutacja uzupełniająca.
 1. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego
  w terminach określonych w ust. 1, Dyrektor Szkoły ustala inne terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły.

Dyrektor Szkoły

mgr Izabella Elsner